Kozie Czuby, Orla Perć - 2170 m

When?

September, 2009

Countries:

Poland

Mountain ranges:

Tatra Mountains