Ćafa e preslopit - 2034 m

When?

September, 2011

Countries:

Albania Montenegro

Mountain ranges:

Albanian Alps