Gorc Troszacki - 1235 m

When?

March, 2017

Countries:

Poland

Mountain ranges:

Gorce Mountains