Pasul Rotunda - 1271 m

When?

August, 2021

Countries:

Romania

Mountain ranges:

Rodna Mountains, Suhard Mountains