Ihla - 1282 m

When?

June, 2019

Countries:

Slovakia

Mountain ranges:

Levoča Mountains