Fresh brânză under the Omu Peak

Fresh brânză under the Omu Peak

When?

August, 2008

Days on the road

4

Countries

Romania

Mountain ranges

Bucegi Mountains

Stages