La Jgheaburi - 1312 m

When?

April, 2011

Countries:

Romania

Mountain ranges:

Rodna Mountains