Gorce Mountains

Gorce Mountains

Countries

Poland

Highest point

Turbacz — 1310 m AMSL