Turbacz - 1310 m

When?

February, 2022

Countries:

Poland

Mountain ranges:

Gorce Mountains